wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo!

W dniu 22 lipca br., odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej dotyczącej oceny wniosków o przydzielenie stypendiów złożonych za rok szkolny 2015/2016.

Niestety, okazało się, iż część wniosków zostało złożonych po wyznaczonym w uchwale Nr 40/XII/2015 Rady Gminy Załuski, terminie tj. po dniu 20 czerwca br. Zgodnie z zapisami uchwały, wnioski złożone po tym terminie nie mogą być rozpatrywane, a w związku z tym nie jest możliwa wypłata świadczenia, gdyż naruszałoby to dyscyplinę finansów publicznych i stanowiło poważne wykroczenie przeciwko prawu przy obecnym kształcie uchwały Nr 40/XII/2015.

Problem dotyczy wszystkich wniosków złożonych przez Dyrektorów ZSO w Szczytnie i ZSO w Kroczewie. Nie byli Oni w stanie dopełnić wyznaczonego w uchwale terminu, gdyż na dzień składania wniosków nie odbyły się jeszcze rady podsumowujące. Ponadto zgodnie z prawem Dyrektorzy Ci, byli zobowiązani do przestrzegania zapisów WSO i Statutów w swoich szkołach, które to dokumenty gwarantują prawo uczniom i rodzicom wniesienia zastrzeżeń co do ostatecznych ocen swoich dzieci. Dyrektorzy szkół zobowiązani są przede wszystkim do przestrzegania zapisów Ustawy (Ustawy o Systemie Oświaty). W przypadku kolizji terminów zawartych w Uchwale i Ustawie, zobowiązani byli zastosować się do terminów wyznaczony Ustawą, jako aktem prawa rangi wyższej.

Uchwała Nr 40/XII/2015 została uchwalona na wniosek Radnych Pana Kamila Koprowskiego i Radnej Pani Małgorzaty Oszczyk (Przewodnicząca Komisji Oświaty) w maju 2015r. Autorski projekt Radnych nie uwzględniał szeregu ograniczeń związanych z koniecznością zachowania terminów i obowiązków wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty jak i prawa wewnątrzszkolnego o czym na etapie procedowania tej uchwały uprzedzano. Ponadto, korzystając z doświadczeń nabytych podczas pierwszej realizacji tego świadczenia w roku 2015, Inspektor Gminy Załuski ds. Oświaty w lutym 2016r., zwracał uwagę Radnym na możliwe kolizje terminów i prosił o wprowadzenie niezbędnych korekt oraz o spotkanie w tej sprawie. Do spotkania komisji nie doszło. Również Dyrektorzy Szkół zgłaszali swoje liczne uwagi co do treści przedmiotowej uchwały. W roku szkolnym 2015/2016 Komisja ds. Oświaty Rady Gminy Załuski nie odbyła żadnego spotkania z Dyrektorami szkół choć takie spotkania widnieją w planie pracy tej Komisji kierowanej przez Przewodnicząca Małgorzatę Oszczyk. W odpowiedzi Radni (Pan Kamil Koprowski, Pani Małgorzata Oszczyk) zapowiadali wniesienie w roku 2016 nowego poprawionego projektu uchwały stypendialnej, uwzględniającego doświadczenia nabyte z roku poprzednim. Niestety, pomimo zapowiedzi taki projekt nie został Radzie Gminy przedłożony do uchwalenia, a Wójtowi do zaopiniowania do dnia dzisiejszego. W efekcie doszło do sytuacji, w której Organ Wykonawczy Gminy Załuski nie może zgodnie z prawem zrealizować ważnego świadczenia społecznego, świadczenia co należy podkreślić, kierowanego do Naszych Dzieci.

Jednak niezależnie od w/w, Wójt Gminy Załuski stoi na stanowisku, że należne świadczenia uczniom MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE WYPŁACONE zgodnie z prawem. Już na posiedzeniu najbliżej nadzwyczajne sesji Rady Gminy Załuski zostanie przedstawiony Radnym projekt uchwały naprawczej, której celem będzie możliwe szybka wypłata stypendiów. Jednak z uwagi na fakt, iż uchwała stypendialna jest prawem miejscowym, które podlega ocenie pod kątem zgodności z prawem przez Wojewodę Mazowieckiego i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że świadczenia te zostaną wypłacone nie wcześniej niż w III kwartale września 2016r., i nie później jak w II kwartale października 2016r.

Choć Wójt Gminy Załuski nie miał wpływu na ostateczny kształt uchwały Nr 40/XII/2015, oraz nie miał wypływu na dotrzymanie przez Radnych podjętych obowiązku, a zobowiązani do przestrzegania prawa oświatowego Dyrektorzy Szkół nie byli w stanie dostarczyć w wyznaczonym terminie wniosków, zobowiązani jesteśmy przeprosić za powstałe niepotrzebne i szkodliwe dla dzieci trudności.

Dołożymy wszelkich starań, by wypłata świadczeń nastąpiła w możliwe szybkim terminie. Mamy jedynie nadzieję, że Radni wyciągną pozytywne wnioski i w tej sprawie będą zgodnie z Organem Wykonawczym dążyć do naprawy powstałych szkód.

Łącząc wyrazy szacunku
z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|