wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - MODLIN

2008-08-05 08:09:57

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

 
 
 
 

Wykonanie ogrodzenia terenu lotniska w Modlinie

1. Zamawiający: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa '- Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A, 05 -102 Nowy Dwór Mazowiecki, nr Tel.: O 22 346 40 00, Fax.: O 22 346 40 05.

2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

3. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia terenu lotniska w Modlinie po Klasyfikacji według CPV a Kod CPV: 45.00.00.00-6. b Nomenklatura wg CPV: ogrodzenia

4. Termin realizacji zamówienia: 29 grudnia 2008 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie, które:

1) posiadają doświadczenie zawodowe, rozumiane jako zrealizowanie z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat minimum dwóch robót budowlano- montażowych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) PLN brutto każda ;

2) dysponują osobami posiadającymi wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpisanymi na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa które będą pełniły funkcję kierownika budowy:

3) posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych).

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w rozdziale XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (spośród siebie) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. W tym wypadku, wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

6. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, tj:

1) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca:

a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamóienia.

d. nie podlega wykluczeniu z postępowania

zgodne z treścią załącznika nr 2do specyfikacji (SIWZ).

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej — wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

4) wykaz osób pełniących funkcję kierownika budowy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do specyfikacji (SIWZ).

5) dokument stwierdzający posiadanie przez osobę wyznaczoną na kierownika budowy uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Okręgowej Izby Budowlanej i aktualną polisą ubezpieczeniową.

6) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 PLN brutto każda zgodnie z Załącznikiem nr 4 do specyfikacji (SIWZ).

7) dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w załączniku nr 4 do specyfikacji (SIWZ) zostały wykonane należycie.

8) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 złotych.

9) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust l pkt 2 specyfikacji (SIWZ) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 specyfikacji (SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.modlinairport.pl. Ponadto, specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o przestanie specyfikacji na wskazany adres. Zamawiający wyśle specyfikację w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wniosku o przesłanie specyfikacji.

8. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, w pokoju Nr 3 najpóźniej w dniu 18.08.2008 r. do godz. 12°°.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, w Sali Konferencyjnej w dniu 18.08.2008 r. o godz. 1215.

11. Wadium: Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 60.000 PLN.

Szczegółowe warunki wnoszenia wadium określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert: Cena brutto za wykonanie całości zamówienia -100 %

13. Sposób porozumiewania się z zamawiającym: Osobą ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Grażyna Olszówka - specjalista w Biurze Zamówień i Kontraktów Nr tel. 22 346 40 44 Nr fax.: 22 346 40 05.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.

Mazowiecki Port Lotniczy

Warszawa – Modlin Sp. Z o.o.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|