wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2019-03-25 13:48:40

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994z późn. zm. ) zwołuje VI Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się w piątek 29 marca 2019r. początek godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny :

Proponowany porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta .
 7. Informacja  Przewodniczącej Rady Gminy .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014-2020 w ramach osi LEADER.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Załuski .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia „ Droga Ekspresowa S 10„
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2019 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie  wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
 20. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem dokonanym na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wzniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji przedszkola w Kroczewie .
 23. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych, literackich i artystycznych i  innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski, oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski, pobierających naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski”
 24. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 26. Wolne wnioski i zapytania .
 27. Zamknięcie sesji

    Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|