wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie konkursu

2013-12-09 12:36:02

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

 
 
 
 

                                                                                                                                                   Człowiek   – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza   konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o   dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2   „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”,   Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych   wykluczeniem społecznym – projekty   konkursowe”

 

Typy projektów do   realizacji w ramach konkursu:

 

Projekty   na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy   realizowanych operacji:

 

  •   wsparcie dla tworzenia   i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji   społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz   podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których   podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów   terapii zajęciowej (1);
  •   kursy i szkolenia  umożliwiające nabycie, podniesienie lub   zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i   kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3);
  •   staże, subsydiowane   zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4);
  • poradnictwo   psychologiczne, psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i   zawodowej (5);
    •   rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w   integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7);
    • poradnictwo zawodowe oraz   pośrednictwo pracy (11);
    • wyposażenie lub   doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem   zatrudnienia) (12).

Wnioski o dofinansowanie projektów można   składać osobiście, kurierem lub pocztą
  od 6 grudnia 2013   r. do 10 stycznia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do   16.00                                                                                                                 w Mazowieckiej   Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74
  lub Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce,   Płocku, Radomiu, Siedlcach.
  O terminie złożenia wniosku decyduje   data złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie
  lub w jednym z Regionalnych Punktów Przyjmowania Wniosków zlokalizowanych
  w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Wnioski,   które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 10 stycznia 2014 roku, nie będą   rozpatrywane.
  O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny   Zarząd Służby Więziennej –z   wyłączeniem osób fizycznych  (nie   dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie   przepisów odrębnych),  które spełnią   kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów   wymienionych  w art. 207 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.   zm.).

Na dofinansowanie realizacji   projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 20 820   449,00 PLN, w tym:

wyodrębniona alokacja w wysokości   6 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób w wieku 15-30 lat;

- wyodrębniona alokacja w wysokości 6 000 000,00 PLN na realizację   projektów przewidujących wyłącznie   wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej   (projekt realizuje wyłącznie typ operacji nr 1).

 

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU
  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie,
  w Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków  w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu,   Siedlcach
  oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać    w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz

pod   numerem infolinii:0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

 

                                                                    Ogłoszenie współfinansowane przez Unię   Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|