wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Informacja dla przedsiębiorców

2016-05-12 08:39:46

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Ułatwienia w korzystaniu z CEIDG

 
 
 
 

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/nowelizacja-ustawy-sdg?inheritRedirect=true

 
 
 
 

Uproszczenie procedur związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu do CEIDG, automatyczne wykreślanie z rejestru w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o wznowienie działalności, umożliwienie niedoszłym przedsiębiorcom "rezygnacji" z wpisu przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, zniesienie opłaty za udostępnianie danych z ewidencji, możliwość samodzielnego poprawienia przez pracowników urzędów gmin błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG – to tylko niektóre ze zmian w funkcjonowaniu CEIDG przewidzianych w nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wchodzi ona w życie 19 maja 2016

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Nowe przepisy przewidują wiele ułatwień dla korzystających z CEIDG przedsiębiorców. Ograniczona zostanie m.in. liczba danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej (zmiana art. 32 ust. 2) W odpowiedzi na uwagi użytkowników, wprowadzona zostanie możliwość "rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym art. 29a wpis nie będzie publikowany w CEIDG, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek z informacją o nierozpoczęciu działalności.

Wśród najważniejszych zmian wymienić należy m.in. wprowadzenie „pełnego", jednego okienka w ramach CEIDG, co pozwoli uniknąć dodatkowych wizyt w ZUS. Nowelizacja umożliwi bowiem (fakultatywnie) dokonywanie z poziomu CEIDG zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS, a także zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Obecnie w ramach wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca jest zgłaszany do ZUS, jako płatnik składek, a zgłoszenia do ubezpieczeń musi dokonać odrębnie w ZUS (pełna obsługa w ramach jednego okienka jest dostępna wyłącznie dla ubezpieczonych w KRUS).

Automatyczne wykreślanie przedsiębiorców z CEIDG

Nowelizacja pozwoli na znaczne ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG. Co ważne, wykreślenie będzie odbywać się w ramach czynności materialno-technicznej zamiast w trybie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że nie będzie m.in możliwości odwołania od tej decycji.

Ważne! Jeśli działalność Twojej firmy jest zawieszona i nie zdążysz złożyć wniosku o wznowienie wykonywania przed upływem 24 miesięcy, zostaniesz automatycznie (bez możliwości odwołania) wykreślony z CEIDG! Sprawdź kiedy upływa termin zawieszenia Twojej firmy. Jeśli chcesz kontynuować działalność złóż wniosek o jej wznowienie. Tutaj możesz to zrobić online. Za złożenie wniosku nie wnosisz żadnych opłat.

Jeśli nie wiesz, jak liczyć okres zawieszenia działalności, kogo nie dotyczy automatyczne wykreślenie z CEIDG i jak go uniknąć, zapoznaj się z artykułem Okres zawieszenia działalności, sankcje za brak wznowienia.

Automatycznie wykreślenie, oprócz sytuacji, w której przedsiębiorce nie złoży we właściwym terminie wniosku o wznowienie działalności, będzie także miało miejsce (zgodnie z ust. 4-8 w art. 34 ustawy):

  • w sytuacji, gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  • po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy. 

Postępowania dotyczące wykreślenia niewznowionych działalności oraz wykreślenia przedsiębiorców z zakazem prowadzenia działalności, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, będą realizowane zgodnie z nowymi regulacjami (art. 65 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Istotną zmianą będzie dodanie nowej przesłanki do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu przez Ministra Rozwoju, dokonanej po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu. Zgodnie z nowelizacją, wykreślenie będzie miało miejsce w przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG (nowy art. 35 ust. 1a).

Dodatkowo, wykreśleniu (w drodze czynności materialno-technicznej) podlegać będą wpisy przedsiębiorców, które w terminie 2 lat nie zostaną uzupełnione o nr PESEL (dotyczy niezweryfikowanych wpisów z migracji). Nie dotyczy to wpisów cudzoziemców.

Możliwość poprawiania wniosków

Dzięki nowym przepisom (prawo do ponownego przekształcania wniosku przedsiębiorcy) pracownicy urzędów gmin zyskają możliwość samodzielnego poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG (nowy art. 36a)

Wykreślanie z rejestrów działalności regulowanej bez wniosku przedsiębiorcy

Od 19 maja 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną po wykreśleniu z CEIDG nie musza składać dodatkowego wniosku do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej o wykreślenie z tego rejestru. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej samodzielnie wykreśla wpis przedsiębiorcy po uzyskaniu informacji z CEIDG.

Nowe funkcjonalności i dodatkowe dane podlegające wpisowi

W ramach zmian, do katalogu danych podlegających wpisowi dodany zostanie numer telefonu przedsiębiorcy (o jego ujawnieniu zdecyduje przedsiębiorca) oraz dodatkowe informacji odnośnie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego (zmiana art. 25). W CEIDG udostępniona zostanie także funkcjonalność potwierdzania danych osobowych przedsiębiorcy, np. na potrzeby potwierdzania imienia, nazwiska, PESEL i NIP przedsiębiorcy przez instytucje finansowe (nowy art. 38 ust. 2a)

Nowe przepisy uporządkują również tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym (zmiana art. 31). Rozwiążą także kwestię odwołań do numeru wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (EDG) w innych aktach prawnych. W ustawach, w których cały czas mowa jest o tym, iż przedsiębiorca powinien podać numer EDG, dokonane zostaną zmiany, uwzględniające fakt, że od czasu uruchomienia CEIDG numerem identyfikującym przedsiębiorcę jest NIP.

Ważną zmianą będzie także zniesienie opłaty za udostępnienie danych CEIDG – po wejściu w życie nowelizacji, dane te będą bezpłatne, hurtowo udostępnianie podmiotom publicznym i komercyjnym (zmiana art. 39).

Po 12 miesiącach od wejścia nowelizacji w życie zacznie obowiązywać regulacja umożliwiająca dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS.

Treść ustawy dostępna jest tutaj.

Nowelizacja jest kolejnym etapem ułatwiania kontaktów przedsiębiorców z urzędami z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Pamiętaj, że sprawy urzędowe możesz załatwiać online za pośrednictwem serwisu eWnioski ePK.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|