wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj INFORMACJA ARiMR

2009-03-31 12:56:54

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że w dniu 24.06.2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 09 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2008 r. Nr 98 poz. 634), która daje Prezesowi ARiMR możliwość umarzania w całości lub w części, rozkładnia na raty lub odraczania terminu spłat wierzytelności Agencji powstałych w związku z wykonywaniem zadań finansowych wyłącznie z krajowych środków publicznych.

 
 
 
 

Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 4 w/w ustawy, w przypadku gdy dłużnik poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach, dłużnik składa wniosek o umorzenie za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, który potwierdza wysokość i zakres szkód poniesionych przez dłużnika, oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę. Wojewoda przesyła Prezesowi Agencji wniosek dłużnika wraz z protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

· Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy

· Kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem zadłużenia (przesłanki zgodne z ustawą)

· Informację o aktualnej sytuacji majątkowej zobowiązanego/ych

· Informację, czy wnioskodawcy umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność Agencji

· Oświadczenie, czy jest producentem rolnym, emerytem lub też dzierżawi bądź wydzierżawia grunty rolne

· Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de mini mis w rolnictwie w ostatnich trzech latach

Jednocześnie ARiMR informuje, iż umorzenie w całości lub w części, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu spłat wierzytelności Agencji z tytułu FRiOR, w oparciu o art. 24 w/w ustawy, stanowi pomoc publiczną, dlatego też wnioski dłużników w przedmiotowym zakresie będą przez Agencję rozpatrywane z uwzględnieniem również przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de mini mis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.).

Z rozporządzenia powyższego wynika, iż w przypadku gdy podmiot ubiegający się o pomoc publiczną prowadzi „przedsiębiorstwo sektora produkcji rolnej” (zdefiniowane w art. 2 rozporządzenia) łączna kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorstwu nie może przekraczać 7500 euro w okresie trzech lat obrotowych. Wysokość kwoty pomocy de mini mis wyznacza zatem maksymalne wsparcie (umorzenie) jakiego można udzielić przedsiębiorcy sektora produkcji rolnej. W przypadku, gdy wierzytelność Agencji jest większa niż w/w kwota maksymalnej pomocy to dopuszczalne jest umorzenie części wierzytelności do wysokości pomocy de minimis.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|