wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENACH WIEJSKICH

2008-04-16 13:45:56

Odpady to wszystkie niepotrzebne substancje lub przedmioty, których pozbywamy się lub do pozbycia się których jesteśmy zobowiązani prawnie. Niektóre odpady mogą być niebezpieczne, a postępowanie z nimi wymaga szczególnej ostrożności.

 
 
 
 

Zasady postępowania z odpadami

 • Z odpadami należy postępować w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym ograniczanie ich ilości oraz negatywnego wpływu na środowisko
 • Odzysk odpadów, czyli wykorzystanie materiałów zawartych w odpadach lub wykorzystania energii
 • Unieszkodliwianie odpadów, których nie można wykorzystać przemysłowo
 • Na terenach wiejskich powstaje wiele rodzajów odpadów. Wśród nich są odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych. W odpadach komunalnych nie należy umieszczać innych odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych. Segregacja odpadów w miejscu, gdzie one powstają, umożliwia ich dalszy recykling – metodę zgodną z wymaganiami środowiska.
 • Postępowanie z odpadami na terenach wiejskich:
 • Zużyte baterie należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do ich zbiórki. Są one zlokalizowane są w szkołach, budynku Urzędu Gminy w Załuskach.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (chłodziarki, pralki, odkurzacze, sprzęt komputerowy itd.) może być zwrócony do jednostki handlowej przy zakupie nowego sprzętu tej samej kategorii. Można go również przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
 • Odpady biodegradowalne (ulegające biodegradacji odpady kuchenne, odpady zielone itd.) nieprzydatne w gospodarstwie wiejskim poddaje się kompostowaniu we własnym zakresie lub umieszcza w pojemnikach lub workach przeznaczonych na odpady organiczne kierowane do kompostowni.
 • Zużyte świetlówki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach na terenie gminnych punktów odbioru odpadów lub przekazywać przedsiębiorstwom posiadającym pozwolenia na odbiór takich odpadów.
 • Pojazdy wycofane z eksploatacji powinny być przekazane do stacji demontażu.
 • Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach na terenie aptek.
 • Odpady zawierające azbest przekazuje się specjalistycznym przedsiębiorstwom posiadającym pozwolenie na odbiór takich odpadów w celu zdeponowania na właściwych składowiskach. Nie usuwamy płyt azbestowo-cementowych samodzielnie.
 • Odpady opakowaniowe należy umieścić w pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego, przeznaczonych na odpowiednie grupy materiałowe. Makulatura opakowaniowa gromadzona jest w pojemnikach w kolorze niebieskim, szkło bezbarwne w pojemnikach białych, a kolorowe (brązowe i zielone) w zielonych. Zużyte opakowania z tworzyw sztucznych, metalu (stalowe i aluminiowe) oraz wielomateriałowe deponowane są żółtych, odpady biodegradowalne – w brązowych.

Odpadów opakowaniowych nie należy spalać, wyrzucać do lasu, na pobocza dróg itp. Selektywnie zbierane odpady opakowaniowe ze szkła, tektury, niektórych tworzyw sztucznych, aluminium mogą stać się wartościowymi surowcami wtórnymi, które zostaną przetworzone w zakładach recyklingowych.

Niebezpieczne odpady opakowaniowe to zużyte opakowania zawierające pozostałość substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami. Jeśli chodzi o opakowania np. po środkach ochrony roślin, są one objętą zwrotną kaucją pobieraną w jednostce handlowej przy zakupie. W zależności od pojemności opakowania kaucja może wynosić od 1zł do 10 zł. Opakowania objęte kaucją należy zwrócić do sklepu i odebrać pobraną kaucję.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|