wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj GOPS

2012-12-13 08:28:47

 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach czynny jest: poniedziałek - środa w godz. 08:00 - 16:00

                                                 czwartek w godz. 08:00 - 18:00

                                               piątek w godz. 08:00 - 14:00
Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach
ul. Osiedlowa 11
09-142 Załuski
nr tel./fax: 23 661 97 61
http://gopszaluski.bip.org.pl/id/41

PRACOWNICY GOPS

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Kierownik GOPS

Katarzyna Błaszkiewicz

23 661 12 50

516 491 360

Główny Księgowy

Renata Rosiak

23 661 97 61

 

Specjalista pracy socjalnej

Agnieszka Marzęcka

23 661 97 61

Pracownik socjalny

Justyna Orkwiszewska – Woźniak 

23 661 97 61

Pracownik socjalny

Justyna Śmigrodzka

23 661 97 61

Asystent rodziny

Justyna Kowalczyk

23 661 97 61

516 491363

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Katarzyna Wasiak

23 661 97 61

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych   

Elżbieta Kaczmarczyk

23 6619761


GOPS jest jednostką organizacyjną gminy Załuski. Został utworzony 2 maja 1990 r. Udziela pomocy osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości.

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim,  fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W szczególności GOPS współpracuje z GKRPA,  Policją, Sądem Rejonowym w Płońsku, PCPR w Płońsku, kuratorami, KOZ w Załuskach, ośrodkami szkolno-wychowawczymi i szkołami.

Pomocy finansowej udziela się osobom i rodzinom, które spełniają warunki określone                            w ustawie  o pomocy społecznej tj.: trudna sytuacja życiowa,  trudna sytuacja finansowa - przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przysługuje w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5.  niepełnosprawności,
 6.  długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7.  przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10.  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 12.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski  żywiołowej lub ekologicznej.             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|