wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz.111 ) świadczeniami rodzinnymi są :

1)     zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2)     świadczenia opiekuńcze :

                                   - zasiłek pielęgnacyjny,

                                   - świadczenia pielęgnacyjne,

                                   - specjalny zasiłek opiekuńczy,

3)     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

4)     świadczenie rodzicielskie

1. Warunkiem korzystania ze świadczeń rodzinnych jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe  wynosi 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:  95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;  124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;  135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, min. z tytułu:

- urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:

  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

 

2. Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny – przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  Przy ustalaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie uwzględnia się dochodu rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne – przyznaje się  matce lub ojcu, innym osobom, na których  zgodnie  z przepisami ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, opiekunowi faktycznemu  dziecka – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:

     - osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:    

konieczności stałej lub długotrwałej opieki  lub pomocy innej osoby  w związku ze    znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

     - osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej 

opieki powstała nie później niż  do ukończenia 18 r. życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie uwzględnia się dochodu rodziny. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji  od   dnia 1 stycznia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy- przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny,jeżeli rezygnują lub nie podejmują   zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Przy ustalaniu prawa do SZO brany jest pod uwagę dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny bądź osoby nad którą sprawowana jest opieka. Dochód ten nie może przekroczyć 764,00 zł na osobę   w rodzinie.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - przysługuje  matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,  a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

4. Świadczenie rodzicielskieprzysługuje matce albo ojcu dziecka,  opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,  śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. Przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzicielskiego nie uwzględnia się dochodu rodziny.

            Zasiłek dla opiekuna  realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. 2017.2097 ze zm.) przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych ustaw  (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1548 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 roku. Obowiązuje tu kryterium dochodowe w kwocie 764 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem:

- dodatku z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,

- dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne,

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

- świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

- zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia,

- świadczenia rodzicielskiego, które ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust. 3, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|