wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Pomoc Społeczna

2014-03-12 14:44:19

 
 
 
 

POMOC SPOŁECZNA

GDZIE SIĘ UDAĆ PO POMOC?

Osoba bądź rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej może zgłosić się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności .

Prawo do świadczeń przysługuje :

 • osobie samotnie gospodarującej – której dochód nie przekracza kwoty 542 zł
 • osobie w rodzinie – w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł

Od dnia 1 października 2012 r. miesięczna wysokość dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, która jest istotna przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń z pomocy społecznej,  wynosi 250 zł. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

 • miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób


Do dochodu nie wlicza się: 

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 2. zasiłku  celowego,
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 4. wartości świadczeń w naturze,
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego.


Przyznanie świadczenia musi być poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, stałego pobytu lub czasowego pobytu. Wywiad ten przeprowadza pracownik socjalny, który dokonuje oceny sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.

W świetle obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego  wywiad środowiskowy dotyczy wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Pracownik socjalny oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej może domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Wszystkie informacje powierzone pracownikowi socjalnemu podczas rozmów z klientem  objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów pomocy społecznej.


FORMY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia pieniężne

 • Zasiłek celowy, specjalny celowy
  Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w domu, a także na koszty pogrzebu.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany osobie lub rodzinie przekraczającej kryterium dochodowe  specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
 • Zasiłek okresowy
  Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 2. rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
 • Zasiłek stały
  Przysługuje:
 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku  lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku  lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Świadczenie niepieniężne

 • Praca socjalna

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód. Prowadzona jest w celu rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 • Interwencja kryzysowa

Stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, w tym rodzin dotkniętych przemocą, tak aby zapobiegać powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji. Jest niezależna od dochodu.

 • Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi te są odpłatne, a wysokość odpłatności jest zróżnicowana ze względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy i członków jego rodziny. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich sytuacji życiowej.


Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Poza tym w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania lub przyznanie w formie świadczenia niepieniężnego.

PRACOWNICY SOCJALNI  –  PODZIAŁ REJONÓW

Pracownicy Socjalni

Kontakt

Rejon

 

 

 

 

 

Agnieszka  Marzęcka

 

 

 

 

 

23 661 97 61

-Załuski,

-Szczytno,

-Wrońska Nowe,

-Wrońska Stare,

-Przyborowice Górne, 

-Przyborowice Dolne,

-Szczytniki,

-Słotwin,

-Karolinowo,

-Smulska

 

 

 

 

 

Katarzyna  Błaszkiewicz

 

 

 

 

 

23 661 97 61

-Wilamy,

-Wojny,

-Koryciska,

-Gostolin,

-Sobole,

-Kroczewo,

-Zdunowo,

-Michałówek,

-Falbogi Wielkie,

-Niepiekła

 

 

 

 

 

Justyna  Śmigrodzka

 

 

 

 

 

23 661 97 61

 

-Naborowo,

-Naborówiec,

-Naborowo Parcele,

-Olszyny Nowe,

-Olszyny Stare,

-Stróżewo,

-Kamienica,

-Kamienica Wygoda,

-Sadówiec,

-Złotopolice

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|