wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Drukuj Obwieszczenie

2014-08-26 09:55:36

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragmenty terenu w miejscowości Gostolin.

 
 
 
 

Załuski, dnia  22.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragmenty terenu w miejscowości Gostolin.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.), uchwały Rady Gminy Załuski nr 253/XXXV/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragmenty terenu w miejscowości Gostolin, oraz art. 39, 40, 54 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  zawiadamiam:

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragmenty terenu w miejscowości Gostolin (teren działek nr 3, 11, 34/3, 35, 37, 47/1, 49, 51, 59/1, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 63/15, 63/16, 63/17, 63/18, 63/19, 63/20, 63/21, 63/22, 63/23, 63/24, 63/25, 63/26, 63/27, 63/28, 63/29, 63/30, 63/31, 63/32, 63/33 i 78 wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08 września 2014 r. do 07 października 2014 r., w siedzibie Urzędu Gminy Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski (pok. nr 6 lub 17) w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 września 2014 r., o godz. 1200 w siedzibie Urzędu (pok. 16).

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi dotyczące projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Załuski na adres Załuski 67, 09-142 Załuski, z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 listopada 2014 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP  /59g66vewel/ ).

Zgodnie z art. 39,  art. 40, art.46 pkt 1 i art. 54  ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Załuski z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Załuskach( pokój nr 17) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres e-mail: ugzaluski@bip.org.pl ), bądź pocztą na adres Urząd Gminy  w Załuskach, Załuski 67, 09-142 Załuski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06 listopada 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Załuski. 

                                                                                                   Z up. Wójta

Urszula Szybińska

Sekretarz Gminy

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|