wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze”  wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 171 548,58 zł);
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 260 037,75 zł);

Dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wprowadza się zakres tematyczny składanych projektów. Projekt musi realizować Przedsięwzięcie nr 1Spędzić czas razem, aktywnie i kulturalnie” z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD – Przyjazne Mazowsze (wskaźnik produktu: liczba gospodarstw, w których rozpoczęto lub poszerzono działalność pozarolniczą w kierunku aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców).

  1. I.     Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r.do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD – „Przyjazne Mazowsze” przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych
w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl, na stronie internetowej  Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się  na stronie www.lgdpm.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD – „Przyjazne Mazowsze”.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

  • ·     zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR dla działania „Tworzenie…” lub zgodność z Przedsięwzięciem nr 1 zapisanym w LSR dla działania „Różnicowanie…”;
  • ·     uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów, tj. 25 pkt dla działania „Tworzenie …” lub 22 pkt. dla działania  „Różnicowanie …”.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku wskazane jest dołączenie „Oświadczenia beneficjenta dotyczące przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji dotyczących działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD - Przyjazne Mazowsze ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, tel. 23 661-31-61. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|