wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Informacja śmieci

2013-10-29 09:18:56

 
 
 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Gmina Załuski udostępnia informację o:

Podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Załuski:

  • Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych              z terenu gminy Załuski, wyłonionym w drodze przetargu jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Załuski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, 09-100 Płońsk (RIPOK)
  • Składowisko odpadów w Dalanówku, 09-100 Płońsk.

Osiągniętych przez Gminę Załuski poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 r. wyniósł

23,90 %.

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 r. wyniósł 18,02 %.

Punktach selektywnego zbierania odpadów:

  • Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbywa się poprzez mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK).

Podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

  • Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Załuski:

  • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się poprzez tzw. mobilną zbiórkę odpadów. W zabudowie jednorodzinnej poprzez wystawienie zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego przed nieruchomość  a w zabudowie wielolokalowej z miejsc wyznaczonych przez właściciela nieruchomości. Częstotliwość odbioru - raz na kwartał (wrzesień 2013 r., grudzień 2013 r., marzec 2014 r., czerwiec 2014 r.), według uzgodnionego harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Załuski (m. in. dostępnego na stronie  http://www.zaluski.pl/).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|