wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

DEMENTI

W ostatnich dniach przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości rozpowszechniają nieprawdziwe informacje dotyczące umorzenia przez województwo opłat podwyższonych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie. Przedstawia się tę decyzję jako uznaniową, tymczasem jest to decyzja obligatoryjna. Mówiąc inaczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami – skoro warszawski samorząd skończył na czas budowę oczyszczalni ścieków – władze województwa zobligowane są umorzyć opłaty z urzędu.

W wypowiedziach działaczy pojawiają się absurdalne tezy jakoby umorzone opłaty były decyzją uznaniową, a środki te mogłyby poprawić sytuację finansową województwa mazowieckiego, bądź zostać przeznaczone na mazowieckie inwestycje. Mówiąc wprost – mogłyby zamiast do Warszawy, trafić na Mazowsze. Formułowanie takich tez może świadczyć bądź o braku podstawowej wiedzy na temat obowiązującego w Polsce prawodawstwa, bądź o chęci wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Po pierwsze – zgodnie z obowiązującymi przepisami, z racji ukończenia przez miasto stołeczne Warszawa budowy oczyszczalni ścieków Czajka, marszałek województwa nie mógł nie umorzyć opłat podwyższonych.

Po drugie – umorzone opłaty to nie rzeczywiste pieniądze będące w zasobach województwa, tylko naliczana przez urzędników kwota.

Po trzecie zaś – nawet gdyby władze stolicy nie zbudowały najnowocześniejszej w Polsce oczyszczalni ścieków i musiałyby zapłacić opłaty podwyższone, cała pula tych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musiałaby zostać przekazana na ochronę środowiska.

  • Marta Milewska
  • Rzeczniczka Prasowa
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
  • e-mail rzecznik@mazovia.pl

 

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 316, art. 317 ust. 1a, 3 i 4, art. 318 ust. 5, art. 318a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232, z późn. zm.), marszałek województwa odracza termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat, jest ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, i zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Marszałek województwa mazowieckiego w Warszawie decyzjami za okres od I kwartału 2002 r. do II półrocza 2012 r. odroczył do dnia 31.12.2013 r., zgodnie z datą określoną w trzeciej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów w dniu 01.02.2011 r., opłaty podwyższone za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w łącznej wysokości 1 004 830 651,55 zł w jakiej przewyższają one kwotę opłaty, którą ponosiłoby Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego, należną za wprowadzanie ścieków do rzeki Wisły z terenu lewobrzeżnej Warszawy bez pozwolenia wodnoprawnego, w związku z wykonaniem przedsięwzięcia pn.: „Realizacja warszawskich oczyszczalni ścieków i podstawowych inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej", polegającego na wyposażeniu aglomeracji warszawskiej w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków wraz z układem przesyłowym.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 319 ust. 3a ww. ustawy, jeżeli odroczeniu podlegały opłaty w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w razie terminowego wykonania przedsięwzięcia służącego do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, marszałek województwa (podejmuje z urzędu postępowanie administracyjne) i orzeka w drodze decyzji umorzenie odroczonych opłat.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w terminie wykonało przedsięwzięcie pn. „Realizacja warszawskich oczyszczalni ścieków i podstawowych inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej", polegające na wyposażeniu aglomeracji warszawskiej w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków wraz z układem przesyłowym służące realizacji zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadanie spełniło warunki określone w pozwoleniach wodnoprawnych wydanych przez marszałka województwa mazowieckiego decyzjami Nr 70/09/PŚ.ZD.IV znak: PŚ.ZD.IWPM/6292-3/09 z dnia 22.07.2009r. oraz Nr 97/10/PŚ.ZD.IV znak: PŚ.ZD.IV./PM/6292-403/10 z dnia 15.10.2010 r. dlatego też przyczyna ponoszenia opłat podwyższonych została usunięta.

Ekspertyza z września 2013 r., pn.: „Ocena wykonania przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. opłat podwyższonych pn. „Realizacja warszawskich oczyszczalni i podstawowych inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej", obejmująca m.in. szczegółową analizę i weryfikację przedsięwzięcia, potwierdziła, że cyt. „realizacja zadań inwestycyjnych, dzięki którym osiągnięto cel usunięcia przyczyny ponoszenia opłat podwyższonych z tytułu odprowadzania ścieków bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego z lewobrzeżnej Warszawy przeprowadzona została terminowo, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań.", jak również podkreśla, że cyt. „(...) cel nadrzędny z punktu widzenia usunięcia przyczyn ponoszenia opłat podwyższonych, został osiągnięty poprzez doprowadzenie układem przesyłowym dotychczas nieoczyszczonych ścieków z terenu lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka" oraz uruchomieniu Oczyszczalni Ścieków „Południe".

Spółka odprowadza ścieki do rzeki Wisły na mocy zapisów ważnych pozwoleń wodnoprawnych udzielonych: m.in. decyzją marszałka województwa mazowieckiego Nr 70/09/PŚ.ZD.IV, znak: PŚ.ZD.IV./PM/6292-3/09 z dnia 22.07.2009r. dla oczyszczalni ścieków „Południe" oraz decyzją marszałka województwa mazowieckiego Nr 97/10/PŚ.ZD.IV, znak: PŚ.ZD.IWPM/6292-40/10 z dnia 15.10.2010 r. dla oczyszczalni ścieków „Czajka".

Z uwagi na powyższe marszałek województwa mazowieckiego w Warszawie decyzją Nr 213/2013 znak: OŚ-II.312.5.2.2013.AB z dnia 30.09.2013 r. umorzył z urzędu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w części w jakiej przewyższają one kwotę opłat, jaką poniósłby podmiot w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego, odroczone decyzjami marszałka województwa mazowieckiego w Warszawie za okres od I kwartału 2002 r. do II półrocza 2012 r na łączną kwotę w wysokości 1 004 830 651,55 zł.

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|