wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Fundusz alimentacyjny

2014-03-12 14:44:49

 
 
 
 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

GDZIE SIĘ UDAĆ PO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Osoby wychowujące dziecko posiadające prawomocny wyrok alimentacyjny,  a egzekucja alimentów jest bezskuteczna przez co najmniej 2 miesiące, mogą zgłaszać się do Starszego Referenta ds. Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Załuskach –  udzieli on wszystkich niezbędnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego oraz postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi.

Pracownik

Kontakt

Rejon

Katarzyna Wasiak

23 661 97 61

Gmina Załuski

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko:

  • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
  • jest pełnoletnie i posiada własne dziecko
  • zawarło związek małżeński


CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń pobiera się i składa w Ośrodku wraz z kompletem dokumentów. Świadczenia przyznawane są od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Świadczenia z funduszu ustalane są na okres zasiłkowy, który obecnie trwa od
1 października do 30 września roku następnego.

W przypadku uzyskania dochodu osoba uprawniona do świadczeń ma obowiązek poinformować o tym Ośrodek Pomocy Społecznej. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Uzyskaniem dochodu jest :

  • zakończenie urlopu wychowawczego
  • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
  • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lun dzierżawą gospodarstwa
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia z funduszu

alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2013/2014

● dowód osobisty, w przypadku cudzoziemców - karta pobytu (kopia + oryginał do wglądu);

● akt urodzenia dziecka lub dzieci (kopia +oryginał do wglądu);

● orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej (kopia +oryginał do wglądu);

● zaświadczenie z właściwego sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie rozwodu lub separacji;

● prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji (kopia +oryginał do wglądu);

● prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach opatrzony klauzulą wykonalności (kopia +oryginał do wglądu);

● prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka (kopia +oryginał do wglądu);

● zaświadczenie albo oświadczenie na urzędowym druku o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;

● zaświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanych w roku kalendarzowym 2012 wydane przez właściwy urząd skarbowy wraz z oświadczeniem każdego pełnoletniego członka rodziny o wysokości odprowadzonych składek zdrowotnych za 2012 r.(wyłącznie na druku urzędowym)

albo

● oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanych w roku kalendarzowym 2012 z wyszczególnieniem dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku (na druku urzędowym) wraz z oświadczeniami o wysokości odprowadzonych składek zdrowotnych za 2012 r.(wyłącznie na druku urzędowym),

UWAGA!!! Jeśli nie jesteś pewien, czy prawidłowo wypełnisz oświadczenie o dochodach, udaj się do Urzędu Skarbowego po stosowne zaświadczenie - za poświadczenie nieprawdy w w/w oświadczeniach grozi odpowiedzialność karna!!! Oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych wypełnisz na podstawie rozliczenia rocznego PIT-11 otrzymanego po zakończeniu roku podatkowego od pracodawcy.

● upoważnienie od osoby pełnoletniej uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzica składającego wniosek do złożenia wniosku, pobierania świadczeń oraz reprezentacji w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego;

● w przypadku podjęcia pracy w trakcie roku 2012 - umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – kopia + oryginał do wglądu;

● oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym 2012 (wyłącznie na druku urzędowym),

● oświadczenie o dochodzie członków rodziny nie podlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym 2012 (wyłącznie na druku urzędowym),

● zaświadczenia albo oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

● w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o odmowie przyznania prawa do renty/emerytury, decyzja o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy i przyznaniu/odmowie przyznania prawa do zasiłku )

● w przypadku uzyskania dochodu - umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa   o dzieło (kopia + oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc pracy, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia + oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o dochodzie uzyskanym w drugim miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej,

● zaświadczenie od właściwego komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych obejmujące okres ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (wyłącznie na druku urzędowym) ,

● informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

-brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia;

-brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

● zaświadczenie od właściwego komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku 2012;

● dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów w roku 2012(przekazy pocztowe, wyciągi bankowe - (kopia + oryginał do wglądu);

● w przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy, zamieszkujących na terenie gminy Załuski-zaświadczenie z gminy zameldowania, że nie ubiegają się tam o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014;

● w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za rok kalendarzowy 2012 lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2012;

● umowa dzierżawy -w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

UWAGA!!!

Jeżeli którykolwiek z członków rodziny: wyjechał za granicę w celach zarobkowych, uzyskał inny dochód lub go utracił, zawarł związek małżeński, wystąpiła zmiana w liczbie członków rodziny, uzyskano wyrok/ugodę o podwyższeniu lub obniżeniu alimentów lub został uchylony obowiązek alimentacyjny, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów/studentów, zaprzestano opłat związanych z pobytem dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub innej instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie albo wystąpiły inne zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń

PRZYJDŹ I POINFORMUJ

unikniesz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z ustawowymi odsetkami!

DRUKI DO POBRANIA

Fundusz alimentacyjny

1. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

2.Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

3.Oświadczeie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

4.Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

5.Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|