wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie kaczki kwiaty bocian FT2014 Slide stróżewo 2016 nowe.2017 ilovezaluski gostolin gimbus las światełko załuski
 
 
 
 
 
 
To już XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Informujemy, że Uchwałą Nr 246/XLVIII/2018 Rady Gminy Załuski z 11 kwietnia 2018 r. przyjęto „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.
Z uwagi na rozpoczęcie się sezonu intensyfikacji prac polowych, w tym również stosowania zabiegów chemicznej ochrony roślin, jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Pszczelarstwa, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań środowiska pszczelarskiego, mających na celu ograniczenie wytruć pszczół.
Wszystkich podatników, którzy nie złożyli jeszcze zeznań rocznych zapraszamy do odwiedzenia Urzędu Skarbowego w Płońsku w sobotę, 28 kwietnia br. w godz. 9.00 – 13.00. Będzie można szybko i sprawnie złożyć deklarację podatkową, uzyskać fachową informację i pomoc w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego oraz dowiedzieć się, jak złożyć zeznanie przez Internet
Gmina Załuski ogłasza nabór gospodarstw domowych z terenu gminy do projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w gm. Załuski”. Wsparcie finansowe w ramach projektu można otrzymać na: - wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących dotychczas paliwa stałe, na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.
Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (k.w.), kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Celem tego przepisu jest zapewnienie ochrony mieniu, ludziom i innym zwierzętom.
Urzędnik wyborczy to nowe stanowisko. Pojawiło się wraz z innymi zmianami, które wprowadzono w Kodeksie. Do jego zadań należą m.in. powoływanie obwodowych komisji wyborczych, druk kart do głosowania, dostarczanie ich do lokali wyborczych oraz ich odbiór już po głosowaniu.
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Załuski. Dyżury prawnika w punkcie informacji turystycznej, zlokalizowanym w budynku gminnym Załuski 77- I piętro.
W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Wójt Gminy Załuski informuje, że 17 kwietnia 2018 r. wydał Zarządzenie nr 0050.16.2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Załuski. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, na stronie internetowej Gminy Załuski oraz w prasie lokalnej.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk -Czosnów.
Czy uwielbiacie uwieczniać na zdjęciach smakowitość dań? Czy zwracacie uwagę na logotypy umieszczone na etykietach produktów? A może jesteście pasjonatami kuchni regionalnej? Dla takich jak wy właśnie ruszył Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej.
Informujemy, że istnieje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od kwietnia br. do października 2019 roku. Usługi świadczyć będzie, tak jak dotychczas, PGK w Płońsku.
Właśnie rozpoczął się nabór do pierwszego Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. Stanowi forum współpracy i dialogu.
Jest już dostępna pełna wersja filmu promującego gminęZałuski. Materiał został zrealizowany na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach programu mazowszanie.eu
Relacja z XLVIII sesji Rady Gminy Załuski, zwołanej na 11 kwietnia 2018 roku.
W środę, 11 kwietnia 2018 roku podczas 48. w tej kadencji sesji, Rada Gminy Załuski podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Załuski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Jak co roku o tej porze - ze względu na notoryczne skargi - pragniemy zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych, czy też powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Takie przypadki, niestety, ciągle się zdarzają i będziemy ostro interweniować, by do nich nie dochodziło.
W środę, 28 marca Rada Gminy Załuski podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Załuski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Mieszkańcy gminy powinni dokładnie zapoznać się z jej treścią...
O planowanej przebudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku przebiegającym przez nasza gminę mówi się już od dawna. GDDKiA opublikowała na swojej stronie internetowej pewne istotne informacje na temat projektowanej inwestycji. Zainteresowanych odsyłamy pod ten link: http://s7-plonsk-czosnow.pl/
Marzec to miesiąc zebrań sprawozdawczo wyborczych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, podsumowujących roczną pracę strażaków ochotników. W sobotę, 24 marca odbyło się również zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Gminnego ZOSP RP.
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca br. przystąpiliśmy do organizacji trzech autorskich konkursów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim.
On the way - Latający reporterzy,to gra planszowa którą Głos Seniora stworzył razem z Polskie Gry Planszowe w ramach projektu SASME. Pierwszy egzemplarz gry powędrował do Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Płońsku.
Informujemy, że Posterunku Policji w Załuskach prowadzi działania priorytetowe zmierzające do ograniczenia wszelkiego rodzaju wykroczeń na terenie miejscowości Kroczewo, ze szczególnym naciskiem na wykroczenia popełniane w rejonie lokalnego stawu. Chcesz o czymś poinformować? Coś wzbudziło Twoje niezadowolenie w tym zakresie? Dzwoń do dyżurnego KPP w Płońsku- tel. 23 662 15 00 lub do dzielnicowego - tel. 519 035 472
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zaprasza od 13 do 30 marca br. na kiermasz książek dla dzieci.Szeroki wybór i niskie ceny.
Zawiadamiamy o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom plantatorów owoców miękkich z terenu gminy Załuski, władze samorządowe wystosowały list otwarty do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, w którym zwracają się z prośbą o uwzględnienie uwag rolników, dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
Gmina Załuski jest partnerem projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.
Miło nam poinformować , że gm. Załuski uzyskała pozytywną ocenę dwóch różnych wniosków, a tym samym dwa dofinansowania unijne na ich realizację.
Informujemy o realizowanych na terenie powiatu profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Badania przesiewowe można wykonać w ramach następujących programów profilaktycznych:
Gmina Załuski ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
Po raz kolejny, tym razem 15 lutego br. gm. Załuski odwiedzili przedstawiciele koreańskiej agencji rządowej oraz jej reprezentant w Polsce Hansei Sp. z o. o.. Była to jednak wizyta bardzo odmienna od poprzedniej, gdyż dzięki zaangażowaniu radnego Bogdana Piotrowskiego, goście mieli niecodzienną możliwość zwiedzenia 4. nowoczesnych i prężnie rozwijających się gospodarstw rolnych, ukierunkowanych na nowe technologie w zakresie upraw owoców miękkich.
Zgodnie z planem realizacji projektu OZE w tej chwili instalowane są już kotły na biomasę i systemy fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne w pierwszej kolejności montowane są na obiektach użyteczności publicznej. Piece na biomasę natomiast zainstalowano już w gminach Zawidz i Kuczbork, a dwa kotły także w gminie Załuski.
NZOZ Mammo- Med zaprasza mieszkanki gm. Załuski na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Profilaktyki Raka Piersi- Etap Podstawowy, finansowany przez Mazowiecki Oddział NFZ. Badania przeprowadzone będą w mammobusie, 5 czerwca 2018 roku w godz. 9.00 – 15.00 na parkingu przed Urzędem Gminy Załuski.
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.
WNIOSEK, OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|